بخشنامه موضوع عدم شمولیت اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند ح تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بخشنامه موضوع عدم شمولیت اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند ح تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم شمولیت اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند ح تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع عدم شمولیت اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند ح تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور طی نامه شماره 200/1401/36 مورخ 1401/07/04 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2022/10/01/166460655777113700.pdf”]