بخشنامه موضوع ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند و تبصره 12 و بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور درخصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

بخشنامه موضوع ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند و تبصره 12 و بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور درخصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند و تبصره 12 و بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور درخصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند و تبصره 12 و بند ص تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور درخصوص نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی طی نامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/02/27 توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کامل downlod

مقاله اصلی

[embeddoc url=”https://media.dotic.ir/uploads/org/2023/05/21/168467719856211500.pdf”]